Homework

Homework from Sunday May 19th
10AOnline: Ch10: # 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
4GMeet 35
Online: Meet 35
4IMeet 35
Online: Meet 35
4KMeet 14
Online: Meet 14
5IOnline: Ch 6: 20, 22, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 44
5JOnline: Ch 6: 41, 70, 73, 75, 81, 82, 84, 90, 91, 99, 101, 108
6/7HOnline: Ch 6: 2, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20
7/8Dch8: 29a-e, 1ijk, 34, 42, 74
Online: ch8: 29a-e, 1ijk, 34, 42, 74
7BOnline: Ch7: # 66-93
9COnline: Ch10: # 45, 46, 47, 56, 57, 66, 74abcdefgh.
Geo IBch2: 5e, 8b, ch3: 17a, ch8: 13b, 16
Online: ch2: 5e, 8b, ch3: 17a, ch8: 13b, 16
Homework from Saturday May 18th
4BMeet 35
Online: Meet 35: #3,4,5,7
4DMeet 35
Online: Meet 34
4HMeet 35
Online: Meet 35
4JMeet 14
Online: Meet14
5AOnline: Ch06: #185
5CCh. 6: #106c,106d,107,109,111,113,115,118
Online: Ch. 6: #106c,106d,107,109,111,113,115,118
6/7BOnline: Ch 6: 2, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20
6Ech5:3d, 10, 20, 22bc, 28, 30ab,80cd, 81aei, 72, 70, 59, 57ab, 56, 55a, 54, 53, 44, 38, Bonus:34
Online: ch5:3d, 10, 20, 22bc, 28, 30ab,80cd, 81aei, 72, 70, 59, 57ab, 56, 55a, 54, 53, 44, 38, Bonus:34
7CCh 07: #3abc, 8, 9, 10, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Online: Ch 07: #3abc, 8, 9, 10, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
7FOnline: Ch07: #241cd, 240cd, 239ab, 236ab, 212, 189, 188, 195cd
8Cch2:27, ch1:92bc, 94gh, ch3:102abcd, ch7:45c, 78cg, 132cdef, 156abcde, 164, 195b, 232c, 47, 194 Bonus:ch7:250f, 234ad, 235
Online: ch2:27, ch1:92bc, 94gh, ch3:102abcd, ch7:45c, 78cg, 132cdef, 156abcde, 164, 195b, 232c, 47, 194 Bonus:ch7:250f, 234ad, 235
8DCh 08: #51, 52, 53, 54
9HOnline: Ch10: #8bd, 32ag, 40cd, 38b, 26cd, 27df, 74jk, 47, 44, 89, 84de
Geo 6BOnline: Ch 11: 25, 26, 27
Geo 6COnline: Ch 11: 25, 26, 27
Geo 8Dch8: 38a, 32c, 24bc, 1 Bonus:39
Online: ch8: 38a, 32c, 24bc, 1 Bonus:39
Geo7ACh 09: #51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Online: Ch 09: #51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Homework from Friday May 17th
4CMeet 34
Online: Meet 34
5ECh6: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17abcdef, 18, 19abcdef, 20abcd, 40ac, 44abcdefgh, 48, 55, 58, 62, 66, 70; Ch4: 82abc, 120abcd
Online: Ch6: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17abcdef, 18, 19abcdef, 20abcd, 40ac, 44abcdefgh, 48, 55, 58, 62, 66, 70; Ch4: 82abc, 120abcd
6/7A Ch5: 6, 9, 12, 16, 19, 23, 25, 28, 39, 44, 60, 69, 77, 78abc, 79, Bonus: 55, 96
Online: Ch5: 6, 9, 12, 16, 19, 23, 25, 28, 39, 44, 60, 69, 77, 78abc, 79, Bonus: 55, 96
7/8BCh8: 3abcd, 8abcd, 14ac, 18abcdef, 21abcd, 22abcdef, 26abc, 45abcdef, 49abcd, 50bd, 52abcd, 55, 56, 63
Online: Ch8: 3abcd, 8abcd, 14ac, 18abcdef, 21abcd, 22abcdef, 26abc, 45abcdef, 49abcd, 50bd, 52abcd, 55, 56, 63
7ACh6:#68abcd, 74cek, 76acd, 78ac, 79b
7HOnline: Ch07: #175, 176abc, 193ab, 227ab, 228, 229cd, 232, 235ab, 236cd, 237cd
8/9CCh9: #140bc, 144, 146d, 147d, 148, 154, 160, 162, 164acd, 165a, 166c, 171b, 173b, 174ed, 175b, 176b, 181a, 182a, 184, 186
Online: Ch9: #140bc, 144, 146d, 147d, 148, 154, 160, 162, 164acd, 165a, 166c, 171b, 173b, 174ed, 175b, 176b, 181a, 182a, 184, 186
9BCh. 10: #26, 27c, 30c, 32bce, 37c, 38, 42, 46, 48, 56dg, 62, 72hi, 84.
Online: Ch. 10: #26, 27c, 30c, 32bce, 37c, 38, 42, 46, 48, 56dg, 62, 72hi, 84.
Geo 8COnline: Ch08: #3, 10a, 19, 30, 38b
Geo7BCh. 9: #7b, 10a, 14, 17b, 18, 31.
Online: Ch. 9: #7b, 10a, 14, 17b, 18, 31.
Homework from Thursday May 16th
5DCH 6: 8d, 9g, 31, 22b, 39, 42, 61b, 91, 122, 40, 47abc, 99
Online: CH 6: 8d, 9g, 31, 22b, 39, 42, 61b, 91, 122, 40, 47abc, 99
5HCh 6: 2,3, 19e, 38, 40e, 44abc, 45c, 46h, 55, 58, 64, 68
Online: Ch 6: 2,3, 19e, 38, 40e, 44abc, 45c, 46h, 55, 58, 64, 68
6/7DCh5:6c,9,12,19,23,25,51,37,44,60abc,77ab,79.
Online: Ch5:6c,9,12,19,23,25,51,37,44,60abc,77ab,79.
7DCh6:15,19,20,31,32,33,38,48,58,61,62,66,71cd,75ab.
Online: Ch6:15,19,20,31,32,33,38,48,58,61,62,66,71cd,75ab.
8/9AOnline: Ch9: # 34, 48, 49, 52, 54, 60, 71, 75, 77, 92, 122, 123, 147, 165, 176.
8AOnline: Ch08: #10bd, 11de, 14cd, 21ab, 26f, 29, 34cd, 39cd, 41dh, 47, 58ef
Geo 8AOnline: Ch8: # 5, 7, 24, 31, 32.
Geo IAOnline: Ch11: #22b, 21b, 10a, 33, 43a, Bonus: 61
Homework from Wednesday May 15th
4AMeet 33
Online: Meet 33
5Bch6:71a, 72a, 73b, 75bcdf, 77ad, 78cd, 82ab, 83, 84bd, 87ab, 89bc, 92a, 97, 100 Bonus:75a
Online: ch6:71a, 72a, 73b, 75bcdf, 77ad, 78cd, 82ab, 83, 84bd, 87ab, 89bc, 92a, 97, 100 Bonus:75a
6HOnline: Ch05: #1bc, 5, 13, 24, 26, 42a, 45, 64, 65, 66, 77ef, 78ef
7/8ACh. 8: #6cd, 10, 11ef, 12a, 14d, 16cd, 17de, 23bd, 24cd, 28ef, 32, 36, 38, 65.
Online: Ch. 8: #6cd, 10, 11ef, 12a, 14d, 16cd, 17de, 23bd, 24cd, 28ef, 32, 36, 38, 65.
8/9BOnline: Ch09: #5aceg, 15b, 21, 33b, 52cd, 53cd, 83cd, 86cd, 93bc, 114b, 132bd, 158, Bonus: #166a, 119
8Bch7:100, 89d,104abc, 106abcd,107abcd, 111, 116, 117ab, 121c, 123ac, 124be,127, 128acd Bonus:84,113,126,
Online: ch7:100, 89d,104abc, 106abcd,107abcd, 111, 116, 117ab, 121c, 123ac, 124be,127, 128acd Bonus:84,126
9/10BCh. 1: #13c, 29c.
Homework from Tuesday May 14th
4FMeet 33
Online: Meet 33
6/7FCh. 5: #2bc, 4c, 5d, 7bc, 11ab, 15abc, 17cd, 18c, 24, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76.
Online: Ch. 5: #2bc, 4c, 5d, 7bc, 11ab, 15abc, 17cd, 18c, 24, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76.
6/7GCh3: 133, 135, Ch4: 192, 193, Ch5: 2bc, 4c, 5cd, 7bc, 11ab, 15abc, 17abcd, 18c, 24abc, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76
Online: Ch3: 133, 135, Ch4: 192, 193, Ch5: 2bc, 4c, 5cd, 7bc, 11ab, 15abc, 17abcd, 18c, 24abc, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76
6ACh. 5: #16, 28ghi, 29, 48, 51, 60, 61, 63, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.
Online: Ch. 5: #16, 28ghi, 29, 48, 51, 60, 61, 63, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.
8HOnline: Ch07: #119cd, 122, 124f, 125ef, 129cd, 130df, 98, 92d-g, 86, 127d, 128d
Geo 8BOnline: Ch7: # 103, 104, 105, 106, 109, 112.
Geo7COnline: Ch09: # 4, 7, 8, 9, 11.
Trigs 9AOnline: Ch6: # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Homework from Monday May 13th
4EMeet 34
Online: Meet 34
5FCh.6:#104, 105,106,111, 112, 115b, 116e-j,118c, 120ad, 27
Online: Ch.6:#104, 105,106,111, 112, 115b, 116e-j,118c, 120ad, 27
5GCh 6: 30pt, 36ab, 41, 46c, 54b, 58t, 78, 82, 84, 88, 89, 95, 19a, 21g
Online: Ch 6: 30pt, 36ab, 41, 46c, 54b, 58t, 78, 82, 84, 88, 89, 95, 19a, 21g
5KCh. 6: #105, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 118def, 119abcd, 121, 122, 123, 124, 125, 126.
Online: Ch. 6: #105, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 118def, 119abcd, 121, 122, 123, 124, 125, 126.
6/7ICh5: 6bc, 9abcde, 12abc, 19abc, 23ab, 25, 28, 37, 44, 60abc, 77ab, 79abcdef
Online: Ch5: 6bc, 9abcde, 12abc, 19abc, 23ab, 25, 28, 37, 44, 60abc, 77ab, 79abcdef
6CCH 5: 9, 15g, 21, 22a, 27d, 28ih, 34f, 39, 45, 54, 55, 64b, 66, 77abcd, 81, 83, 85
Online: CH 5: 9, 15g, 21, 22a, 27d, 28ih, 34f, 39, 45, 54, 55, 64b, 66, 77abcd, 81, 83, 85
7/8ECh8: 3abcd, 8abcd, 14ac, 18abcdef, 21abcd, 22abcdef, 26abc, 45abcdef, 49abcd, 50bd, 52abcd, 55, 56, 63
Online: Ch8: 3abcd, 8abcd, 14ac, 18abcdef, 21abcd, 22abcdef, 26abc, 45abcdef, 49abcd, 50bd, 52abcd, 55, 56, 63
8/9FCh9:24,57bc,85def,94,125acef,160,157,164,166,173,175ab,181ab.
Online: Ch9:24,57bc,85def,94,125acef,160,157,164,166,173,175ab,181ab.
Geo 6ACh. 11: #14, 17, 20, 21, 22.
Online: Ch. 11: #14, 17, 20, 21, 22.
Homework from Sunday May 12th
10AOnline: Ch10 : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
4GMeet 34
Online: Meet 34
4IMeet 34
Online: Meet 34
4KMeet 13
Online: Meet 13
5IOnline: Ch 6: 8, 10, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 34, 39, 45, 81, 87, 92, 94
5JOnline: Ch 6: 40, 41, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 65
6/7HOnline: Ch 5: 74, 77, 82, 84, 86, 89, 91, 94, 98
6JCh5: 15def, 18, 19, 20, 21, 24abc, 26, 28abcd, 36, 39, 40abc, 44, 45, 46, 47, 52, 59abcd, 64ab
Online: Ch5: 15def, 18, 19, 20, 21, 24abc, 26, 28abcd, 36, 39, 40abc, 44, 45, 46, 47, 52, 59abcd, 64ab
7/8Dch8: 28ef, 6cd, 10, 11e, 17de, 23bd, 24cd, 38, 46, 8, 18, 21, 24ef, 26ab, 33, 36, 46d, 43 Bonus: 72, 75a
Online: ch8: 28ef, 6cd, 10, 11e, 17de, 23bd, 24cd, 38, 46, 8, 18, 21, 24ef, 26ab, 33, 36, 46d, 43 Bonus: 72, 75a
7BOnline: Ch7: # 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
8ECh. 8: #2, 10bd, 11de, 14cd, 21, 26f, 27, 29, 34, 35, 40de, 41dgh, 47, 50, 58ef.
Online: Ch. 8: #2, 10bd, 11de, 14cd, 21, 26f, 27, 29, 34, 35, 40de, 41dgh, 47, 50, 58ef.
9COnline: Ch10: # 43, 44, 51, 53, 54, 55, 65, 70, 71abcd, 72abcd.
Geo 6DCh. 11: #14, 17, 20, 21, 22.
Online: Ch. 11: #14, 17, 20, 21, 22.
Geo IBch11: 8b, 10a, 12, 16b, 17, 21a, 36
Online: ch11: 8b, 10a, 12, 16b, 17, 21a, 36
Geo IIACh. 13: #22c, 80, 72a, 58, 51.
Online: Ch. 13: #22c, 80, 72a, 58, 51.
Geo IIBCh5: 17ab, 18a, Ch6: 10b, Ch8: 3ab, Ch10: 61, Ch11: 2a, 21, 32, Ch12: 48a, 46
Online: Ch5: 17ab, 18a, Ch6: 10b, Ch8: 3ab, Ch10: 61, Ch11: 2a, 21, 32, Ch12: 48a, 46
Homework from Saturday May 11th
4BMeet 34
Online: Meet 34: #3,7,9,10,12,13
4DMeet 34
Online: Meet 35
4HMeet 34
Online: Meet 34
4JMeet 13
Online: Meet 13
5AOnline: Ch06: #104, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
5CCh. 6: #100,104,105,106a,106b,108,110,112,114,117a,117b,120a,120b,121,122,124,125,126
Online: Ch. 6: #100,104,105,106a,106b,108,110,112,114,117a,117b,120a,120b,121,122,124,125,126
6/7BOnline: Ch 5: 74,77, 82, 84, 86, 89, 91, 94, 98, bonus: 96
6Ech5: 45, 63, 65, 66, 77a-f, 78acf, 2abef, 8, 23, 27, 69, 76, 82ab, 74 Bonus:18, 75, 22d
Online: ch5:#45, 63, 78acf, 2abef, 8, 23, 27, 69, 76, 82ab, 74 Bonus:18, 75, 22d
7CCh 06: #41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Online: Ch 06: #41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
7FOnline: Ch07: #145, 175, 176, 193ab, 227ab, 228, 229cd, 232, 235ab, 236cd, 237cd
8CCh7: 151cd, 152cd, 155b, 158abcdefghi, 163, 175, 171, 181a, 184abd, 186, 187abc, 188ab, 234abc, 236 bonus:155acd, 176, 195a
Online: Ch7: 151cd, 152cd, 155b, 158abcdefghi, 163, 175, 171, 181a, 184abd, 186, 187abc, 188ab, 234abc, 236 bonus:155acd, 176, 195a
8DCh 08: #31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58
Online: Ch 08: #31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58
9HOnline: Ch09: #2, 4, 15, 16, 17, 21, 25, 28
Geo 6BOnline: Ch 11: 17, 18, 20, 21, 22
Geo 6CCh 11: 17, 18, 20, 21, 22
Online: Ch 11: 17, 18, 20, 21, 22
Geo 8Dch7: 102, 104a, 105b,112ae, 109 ch8:38c, 37b, 17, 13ab
Online: ch7: 102, 104a, 105b,112ae, 109 ch8:38c, 37b, 17, 13ab
Geo7ACh 09 : #45, 46, 47, 49, 50
Online: Ch 09 : #45, 46, 47, 49, 50
Homework from Friday May 10th
4CMeet 33
Online: Meet 33
5E Ch6: 12, 13, 14, 15, 33, 34, 37, 38, 40ef, 42, 43abcdefgh, 45abc, 46efgh, 47efgh, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 69, 67, 68
Online: Ch6: 12, 13, 14, 15, 33, 34, 37, 38, 40ef, 42, 43abcdefgh, 45abc, 46efgh, 47efgh, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 69, 67, 68
6/7ACh3: 133, 135, Ch4: 192, 193, Ch5: 2bc, 4c, 5cd, 7bc, 11ab, 15abc, 17abcd, 18c, 24abc, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76
Online: Ch3: 133, 135, Ch4: 192, 193, Ch5: 2bc, 4c, 5cd, 7bc, 11ab, 15abc, 17abcd, 18c, 24abc, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76
7/8BCh8: 28ef, 6cd, 10, 11ef, 12a, 14d, 16cd, 17de, 23bd, 24cd, 32, 36, 38, 46abcd, 65, 72
Online: Ch8: 28ef, 6cd, 10, 11ef, 12a, 14d, 16cd, 17de, 23bd, 24cd, 32, 36, 38, 46abcd, 65, 72
7ACh6: # 35, 37abcd, 41, 44abc, 54c, 64efg, 66c
7HOnline: Ch07: #174, 178, 201, 204a, 207, 209, 211, 213, 215, 179, 180, 181
8/9CCh8: #102a, 103f
9BCh. 10: #12de, 13ef, 14kl, 15, 31lmn, 32kl, 44, 46, 62, 65, 71aei, 88, 94.
Online: Ch. 10: #12de, 13ef, 14kl, 15, 31lmn, 32kl, 44, 46, 62, 65, 71aei, 88, 94.
Geo 8COnline: Ch07: #102, 104a, 105b, 112ae
Geo7BCh. 9: #8b, 9, 10b, 11, 12, 13, 17c.
Online: Ch. 9: #8b, 9, 10b, 11, 12, 13, 17c.
Homework from Thursday May 9th
5D
5HCh 6: 8, 10, 14, 19c, 36, 37, 40d, 45b, 46e, 47h, 54, 56
Online: Ch 6: 8, 10, 14, 19c, 36, 37, 40d, 45b, 46e, 47h, 54, 56
6/7DCh5:2bc,4c,5cd,7c,11ab,15abc,17abc,18c,24a,27,36,37,50,61bc,76.
Online: Ch5:2bc,4c,5cd,7c,11ab,15abc,17abc,18c,24a,27,36,37,50,61bc,76.
7DCh6:2,4,5b,8abc,12cd,25,27,29,34,36,39,40,44,60,73,78cd,79b.Bonus:Ch7:14.
Online: Ch6:2,4,5b,8abc,12cd,25,27,29,34,36,39,40,44,60,73,78cd,79b.Bonus:Ch7:14.
8/9AOnline: Ch9: 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
8AOnline: Ch08: #8a-d, 9e-g, 10ac, 12ab, 13cd, 15ab, 24cd, 26de, 28a-c, 31c, 48, 54, 56
Geo 8AOnline: Ch7: # 103, 104, 105, 106, 109, 112.
Geo IAOnline: Ch10: #57, 59, Ch11: #3, 8b, 12, 16b
Homework from Wednesday May 8th
4AMeet 32
Online: Meet 32
5Bch6:#20a, 1a-e, 48a-h, 54abc, 55ab,50acei, 56ab, 58ab, 64, 37,28, 29, 31
Online: ch6:#20a, 1a-e, 48a-h, 54abc, 55ab,50acei, 56ab, 58ab, 64, 37,28, 29, 31
6HOnline: Ch04: #162bcjkl, 79d-f, 176, 122e-h, 90ab, 69, Ch05: #3a, 7, 11, 20, 23, 47g-j
7/8ACh. 8: #2, 25ab, 27, 29abcdef, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47def, 48, 50ab, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 68, 72, 73, 74.
Online: Ch. 8: #2, 25ab, 27, 29abcdef, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47def, 48, 50ab, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 68, 72, 73, 74.
8/9BOnline: Ch08: #106, 105, 112, 109, 114, 115, 118fh, 120ab, 126, 127, 128abc
8BCh7: 70abcde, 72abcdef, 76, 77, 81abcd, 86, 87, 88cd, 89bd, 90ab, 92c, 97afh, 98acd, 99, 93b, 94c, Bonus: Ch7: 83, 95ad
Online: Ch7: 70abcde, 72abcdef, 76, 77, 81abcd, 86, 87, 88cd, 89bd, 90ab, 92c, 97afh, 98acd, 99, 93b, 94c, Bonus: Ch7: 83, 95ad
9/10BCh. 8: #6, 10.
Online: Ch. 8: #6, 10.
Homework from Tuesday May 7th
4FMeet 32
Online: Meet 32
6/7FCh. 4: #31bc, 33, 54abcd, 78e, 79ab, 85ef, 115ijkl, 179b.
Online: Ch. 4: #31bc, 33, 54abcd, 78e, 79ab, 85ef, 115ijkl, 179b.
6/7GCh4: 31bc, 33, 54abcd, 68, 69, 78e, 79ab, 85ef, 135, 160, 165, 172, 188
Online: Ch4: 31bc, 33, 54abcd, 68, 69, 78e, 79ab, 85ef, 135, 160, 165, 172, 188
6ACh. 4: #63ad, 134, 142, 146, 152cde, 153, 169, 170, 175.
Online: Ch. 4: #63ad, 134, 142, 146, 152cde, 153, 169, 170, 175.
8HOnline: Ch07: #15, 38cd, 50g-j, 56gh, 57g-j, 76b, 88ijk, 92o-t, 97, 107, 47c
Geo 8BOnline: Ch7: # 86, 87, 89, 90, 91.
Geo7COnline: Ch08: # 20, 21, 23, 24, 25.
Trigs 9AOnline: Ch5: # 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Homework from Monday May 6th
4EMeet 33
Online: Meet 33
5FCh.6:120d, 118d, 119gi, 117c, 122,124,125, 93,75
Online: Ch.6:120d, 118d, 119gi, 117c, 122,124,125, 93,75
5GCh 6: 30ko, 42acegi, 46klm, 47bcde, 53f, 58c, 58k, 60a, 60d, 62d, 65, 94
Online: Ch 6: 30ko, 42acegi, 46klm, 47bcde, 53f, 58c, 58k, 60a, 60d, 62d, 65, 94
5KCh. 6: #71a, 72a, 73, 75, 77ad, 78cd, 82, 83, 84, 87ab, 89bc, 92ab, 97, 100. Bonus: #118def, 119ij.
Online: Ch. 6: #71a, 72a, 73, 75, 77ad, 78cd, 82, 83, 84, 87ab, 89bc, 92ab, 97, 100. Bonus: #118def, 119ij.
6/7I Ch5: 2bc, 4c, 5cd, 7bc, 11ab, 15abc, 17abcd, 18c, 24abc, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76
Online: Ch5: 2bc, 4c, 5cd, 7bc, 11ab, 15abc, 17abcd, 18c, 24abc, 27, 36, 37, 50, 61bc, 76
6CCh 5: 30, 31, 32f, 33b, 37, 38, 49, 52, 59a, 65a, 60d, 71, 75, 74d
Online: Ch 5: 30, 31, 32f, 33b, 37, 38, 49, 52, 59a, 65a, 60d, 71, 75, 74d
7/8ECh8: 28ef, 6cd, 10, 11ef, 12a, 14d, 16cd, 17de, 23bd, 24cd, 32, 36, 38, 46abcd, 65, 72
Online: Ch8: 28ef, 6cd, 10, 11ef, 12a, 14d, 16cd, 17de, 23bd, 24cd, 32, 36, 38, 46abcd, 65, 72
8/9FCh9:5ac,15b,21,33b,52c,53d,83cd,86d,93c,114b,132b,135d,158,161,163,164cd,166a.
Online: Ch9:5ac,15b,21,33b,52c,53d,83cd,86d,93c,114b,132b,135d,158,161,163,164cd,166a.
Geo 6ACh. 11: #7, 8, 9b, 10, 11.
Online: Ch. 11: #7, 8, 9b, 10, 11.
Homework from Sunday May 5th
10AOnline: Ch10: # 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
4GMeet 33
Online: Meet 33
4IMeet 33
Online: Meet 33
4KMeet 12
Online: Meet 12
5ICh 6: 50, 54, 58, 61, 62, 65, 70, 73, 78, 80, 85, 89, 90, 95
Online: Ch 6: 50, 54, 58, 61, 62, 65, 70, 73, 78, 80, 85, 89, 90, 95
5JCh 6: 105, 107, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 123, 125, 126
Online: Ch 6: 105, 107, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 123, 125, 126
6/7HOnline: Ch 5: 33, 34, 40, 41, 45, 55, 56, 62, 67, 71, 79, 88
6JCh5: 16, 28ghi, 29, 48, 51, 60, 61, 63ab, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Online: Ch5: 16, 28ghi, 29, 48, 51, 60, 61, 63ab, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
7/8DCh8: 2ab, 5a-c, 25ab, 27abcdef, 29bcdef, 41, 44abcd, 5d-f, 46abc, 48abcd, 57, 68, 72
Online: Ch8: 2ab, 5a-c, 25ab, 27abcdef, 29bcdef, 41, 44abcd, 5d-f, 46abc, 48abcd, 57, 68, 72
7BOnline: Ch7: # 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
8ECh. 8: #3bc, 8abcd, 9efg, 10ac, 12ab, 13cd, 14ab, 15ab, 23cd, 24cd, 25ef, 26de, 28, 31b, 40fgh, 41ef, 46, 48, 52, 54, 56, 58bc, 60.
Online: Ch. 8: #3bc, 8abcd, 9efg, 10ac, 12ab, 13cd, 14ab, 15ab, 23cd, 24cd, 25ef, 26de, 28, 31b, 40fgh, 41ef, 46, 48, 52, 54, 56, 58bc, 60.
9COnline: Ch10: # 18, 19, 23, 24, 30, 37, 38, 39, 40.
Geo 6DCh. 11: #7, 8, 9b, 10, 11.
Online: Ch. 11: #7, 8, 9b, 10, 11.
Geo IBch11: 1, 6b, 9a, 17, 22a, 30
Online: ch11: 1, 6b, 9a, 17, 22a, 30
Geo IIACh. 12: #56ac, 59.
Geo IIBCh12: 52, 56acd, 58b, Ch13: 8b, 16a
Online: Ch12: 52, 56acd, 58b, Ch13: 8b, 16a
Homework from Saturday May 4th
4BMeet 33
Online: Meet 33: #2,4,5,6,8
4DMeet 33
Online: Meet 33:#1,3,4, 5,6ac,7-12, 13a-e, 14abcd, 15,16bcdeg,17 Bonus: 6d, 13f, 16ahijf
4HMeet 33
Online: Meet 33
4JMeet 12
Online: Meet 12
5AOnline: Ch06: #43(c,d,e,f), 44(d,f), 46, 47, 48, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 67
5CCh. 6: #43d,43e,43f,44d,44e,44f,45c,45d,46c,47c,48e,48f,48g,48h,62,63,64,65
Online: Ch. 6: #43d,43e,43f,44d,44e,44f,45c,45d,46c,47c,48e,48f,48g,48h,62,63,64,65
6/7BOnline: Ch 5: 33, 34, 40, 41, 45, 55, 56, 62, 67, 71, 79, 88
6Ech4:169de, 165c, 157b, 141e, ch5:1abcd, 4, 14, 16, 29, 2cd, 3ab, 5, 13, 24, 26, 42a
Online: ch4:169de, 165c, 157b, 141e, ch5:1abcd, 4, 14, 16, 29, 2cd, 3ab, 5, 13, 24, 26, 42a
7CCh 06: # 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Online: Ch 06: # 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
7FOnline: Ch7: 174, 185, 188, 189, 191, 194bcd, 195c, 196b, 202, 204, 207abcd, 208, 209, 210, 215abcd, 216
8Cch7: 124f, 125bcde, 126bc, 129bcd, 130df, 131ab, 122, 119ab, 98, 92o-t, 65ab, 46ab Bonus:42a
8DCh 08: #1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Online: Ch 08: #1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
9HOnline: Ch08: #5, 8, 10, 12, 14, 20, 25, 29, 32, 33
Geo 6BOnline: Ch 10: 38, 39, 40, Ch 11: 6, 9, 10, 11, 12
Geo 6COnline: Ch 10: 38, 39, 40, Ch 11: 6, 9, 10, 11, 12
Geo 8Dch7:88b, 90b, 91b, 95, 97 Bonus:92
Online: ch7:88b, 90b, 91b, 95, 97 Bonus:92
Geo7ACh 09:# 32, 34, 36, 38, 40, 42
Online: Ch 09:# 32, 34, 36, 38, 40, 42
Homework from Friday May 3rd
4CMeet 32
Online: Meet 32
5ECh5: 1mno, 2kmn, 5mno, 12, 13abc, 14ab
Online: Ch5: 1mno, 2kmn, 5mno, 12, 13abc, 14ab
6/7ACh4: 31bc, 33, 54abcd, 68, 69, 78e, 79ab, 85ef, 135, 160, 165, 172, 188
Online: Ch4: 31bc, 33, 54abcd, 68, 69, 78e, 79ab, 85ef, 135, 160, 165, 172, 188
7/8BCh8: 2ab, 25ab, 27abcdef, 29bcdef, 41, 44abcd, 46abc, 48abcd, 57, 68, 72
Online: Ch8: 2ab, 25ab, 27abcdef, 29bcdef, 41, 44abcd, 46abc, 48abcd, 57, 68, 72
7ACh6: #3, 7def, 8c, 12a, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 29, 30, 32
7HOnline: Ch07: #121, 132, 133, 135, 136, 156, 157, 158, 152f-i, 159, 162, Bonus: #138
8/9CCh8: #70bc, 71a, 72bdf, 78, 81abc, 83, 85, 88bd
9BCh. 9: #4, 8, 15, 19, 28.
Online: Ch. 9: #4, 8, 15, 19, 28.
Geo 8COnline: Ch07: #86, 88b, 90b, 91b, 95
Geo7BCh. 8: #8, 10, 12ab, 14.
Online: Ch. 8: #8, 10, 12ab, 14.
Homework from Thursday May 2nd
5DCh 6: 43ef, 46abc, 8f, 9fi, 17a, 16f, 20b, 25d, 29, 35, 37
Online: Ch 6: 43ef, 46abc, 8f, 9fi, 17a, 16f, 20b, 25d, 29, 35, 37
5HCh 5: 1ef, 2hi, 3hikl, 4bkl, 5ag, 15bdf
Online: Ch 5: 1ef, 2hi, 3hikl, 4bkl, 5ag, 15bdf
6/7DCh4:31bc,33,54,78e,79ab,85ef,115ijkl,179b.
Online: Ch4:31bc,33,54,78e,79ab,85ef,115ijkl,179b.
7DCh5:20,23ab,45ab,68,86,96ab,106ab,115ab,137,139cd,140,147,179cd.
Online: Ch5:20,23ab,45ab,68,86,96ab,106ab,115ab,137,139cd,140,147,179cd.
8/9AOnline: Ch8: # 103, 104, 105, 106, 107, 109, 114, 115, 121, 122, 124.
8AOnline: Ch7: 104ab, 105abc, 106a-d, 107a-g, 111, 112, 116, 121abc, 126, 127, 84
Geo 8AOnline: Ch7: # 86, 87, 89, 90, 91.
Geo IAOnline: Ch10: #49, 51, 55, 52
Homework from Wednesday May 1st
4AMeet 31
Online: Meet 31
5Bch5:134even, 163a-e, 164, 167, 170, 176b, 179a-c, 186a-d, 188ab, 190ab,195abc, 198 Bonus:199
Online: ch5:134even, 163a-e, 164, 167, 170, 176b, 179a-c, 186a-d, 188ab, 190ab,195abc, 198 Bonus:199
6HOnline: Ch04: #137bc, 164a-d, 167c-f, 168dk, 157ab, 156ab, 163a-d, 171, 173, Bonus: #151, 172
7/8ACh. 7: #81ef, 83, 84, 87, 99, 100abc, 101a, 102, 105cd, 107, 109, 128ac, 131, 136.
Online: Ch. 7: #81ef, 83, 84, 87, 99, 100abc, 101a, 102, 105cd, 107, 109, 128ac, 131, 136.
8/9BOnline: Ch08: #71cd, 72abc, 74a-d, 76, 77, 79, 80a-d, 86, 87, 88a-d, 89ab, Bonus: #100
8Bch7:18, 27, 37ac, 44bcefgh, 55a-f, 57ac, 60a-e, 62a-c, 65abc Bonus: 57b, 60f, 61d
Online: ch7:18, 27, 37ac, 44bcefgh, 55a-f, 57ac, 60a-e, 62a-c, 65abc Bonus: 57b, 60f, 61d
9/10BCh. 7: #84, 86bd, 87efkl, 95, 97fghij, 104, 105, 106c, 107cd. Bonus: #125ac, 129, 136.
Online: Ch. 7: #84, 86bd, 87efkl, 95, 97fghij, 104, 105, 106c, 107cd. Bonus: #125ac, 129, 136.
Homework from Tuesday Apr 30th
4FMeet 31
Online: Meet 31
6/7FCh. 4: #86, 90, 115efgh, 124, 156cd, 168, 177, 178ab, 190ab, 191abc.
Online: Ch. 4: #86, 90, 115efgh, 124, 156cd, 168, 177, 178ab, 190ab, 191abc.
6/7GCh4: 86, 90, 92, 115efghijkl, 124, 131, 156cd, 168, 177, 178, 190, 191, 194, 195, Bonus: 136, 187
Online: Ch4: 86, 90, 92, 115efghijkl, 124, 131, 156cd, 168, 177, 178, 190, 191, 194, 195, Bonus: 136, 187
6ACh. 4: #136, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 168, 171, 172, 173, 174. Bonus: #175.
Online: Ch. 4: #136, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 168, 171, 172, 173, 174. Bonus: #175.
8HOnline: Ch07: #14, 28, 31, 32, 48ab, 49e-h, 50klmn, 55efg, 64ade, 66ace, 68de, 70bc
Geo 8BOnline: Ch7: # 80, 81, 82, 83, 84.
Geo7COnline: Ch08: # 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Trigs 9AOnline: Ch5: # 25, 26, 27, 28, 29.
Homework from Monday Apr 29th
4EMeet 32
Online: Meet 32
5FCh.6:# 10, 31, 28, 42,25, 26,43f, 44d, 45d, 48efg, 50h, 54b
Online: Ch.6:# 10, 31, 28, 42,25, 26,43f, 44d, 45d, 48efg, 50h, 54b
5GCh 6: 5c, 9ab, 19b, 20c, 21ah, 27ac, 28b, 30jn, 31b, 34ab, 42bdfhj, 46ade, 47ac, 50n, 51h, 53e
Online: Ch 6: 5c, 9ab, 19b, 20c, 21ah, 27ac, 28b, 30jn, 31b, 34ab, 42bdfhj, 46ade, 47ac, 50n, 51h, 53e
5KCh. 6: #1abcde, 28, 29, 31, 37, 43, 45, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 64, 65. Bonus: #41, 52.
Online: Ch. 6: #1abcde, 28, 29, 31, 37, 43, 45, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 64, 65. Bonus: #41, 52.
6/7ICh4: 31bc, 33, 54abcd, 78e, 79ab, 85ef, 115ijkl, 179b
Online: Ch4: 31bc, 33, 54abcd, 78e, 79ab, 85ef, 115ijkl, 179b
6CCh 5: 6, 7, 8, 10, 11, 12b, 13, 15de, 16, 19, 22c, 23
Online: Ch 5: 6, 7, 8, 10, 11, 12b, 13, 15de, 16, 19, 22c, 23
7/8ECh8: 2ab, 25ab, 27abcdef, 29bcdef, 41, 44abcd, 46abc, 48abcd, 57, 68, 72
Online: Ch8: 2ab, 25ab, 27abcdef, 29bcdef, 41, 44abcd, 46abc, 48abcd, 57, 68, 72
8/9FCh8:102a,118fh,120ab,126,127,128abc,116,33,34,114,115.
Online: Ch8:102a,118fh,120ab,126,127,128abc,116,33,34,114,115.
Geo 6ACh. 10: #12b, 21, 23, 35, 38, 39, 40. Bonus: #41a.
Online: Ch. 10: #12b, 21, 23, 35, 38, 39, 40. Bonus: #41a.
Homework from Sunday Apr 28th
10AOnline: Ch10: # 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
4GMeet 32
Online: Meet 32
4IMeet 32
Online: Meet 32
4KMeet 11
Online: Meet 11
5IOnline: Ch 6: 3, 4, 12, 13, 19, 27, 30, 31, 33, 41, 43, 47
5JOnline: Ch 6: 43, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 64
6/7HOnline: Ch 5: 21, 22, 23, 25, 26, 37, 43, 48, 58, 61, 68
6JCh4: 134, 135, 137ab, 142, 143, 169, 170ab, 171ab, 174, 175
Online: Ch4: 134, 135, 137ab, 142, 143, 169, 170ab, 171ab, 174, 175
7/8Dch7: 81ef, 83, 84, 87, 89ab, 99abcd, 100abc, 101a, 103cdef, 105cd, 109, 123, 128ac, 130, 131, 136, 127
Online: ch7: 81ef, 83, 84, 87, 89ab, 99abcd, 100abc, 101a, 103cdef, 105cd, 109, 123, 128ac, 130, 131, 136, 127
7BOnline: Ch6: # 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
8ECh. 7: #100, 107, 111, 112, 116, 117b, 121, 123, 124, 126, 128. Bonus: #84, 127.
Online: Ch. 7: #100, 107, 111, 112, 116, 117b, 121, 123, 124, 126, 128. Bonus: #84, 127.
9COnline: Ch9: # 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30.
Geo 6DCh. 10: #38, 39, 40, 41.
Online: Ch. 10: #38, 39, 40, 41.
Geo IBch10: 53, 56, 57, 54
Online: ch10: 53, 56, 57, 54
Geo IIACh. 12: #44, 46a, 48b, 49, 51, 53.
Online: Ch. 12: #44, 46a, 48b, 49, 51, 53.
Geo IIBCh12: 43a, 44b, 48ab, 46a, 49ab, 51, 52, 53
Online: Ch12: 43a, 44b, 48ab, 46a, 49ab, 51, 52, 53
Go to top