Homework

Homework from Thursday Feb 14th
5DCh 4: 126bdfh, 127 bcfh, 136dh, 137cd, 140abcdefgh142, 143, 144
Online: Ch 4: 126bdfh, 127 bcfh, 136dh, 137cd, 140abcdefgh142, 143, 144
5HCh 3: 15, 17, 31, 56, 57, 58, 60, 68abcd, 72, 74ab
Online: Ch 3: 15, 17, 31, 56, 57, 58, 60, 68abcd, 72, 74ab
6/7DCh3:238,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250.Bonus:190,251.
Online: Ch3:238,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250.Bonus:190,251.
7DCh4:179,180,181,184,186,168,187,189,190ab,192,169d.Ch1:138a,143b.
Online: Ch4:179,180,181,184,186,168,187,189,190ab,192.Ch1:138a,143b.
8/9ACh05: # 104cd, 105cd, 106, 107, 108ab, 109ab, 110abcd, 111ab, 112abc, 113abc.
Online: Ch05: # 104cd, 105cd, 106, 107, 108ab, 109ab, 110abcd, 111ab, 112abc, 113abc.
8AOnline: Ch05: 51bcde, 55, 56c, 57d, 58d, 59cf, 62b
Geo 8ACh06: # 106, 107, 108, 110ab, 112abc.
Online: Ch06: # 106, 107, 108, 110ab, 112abc.
Geo IAOnline: Ch09: #11ab, 13a, 14, Ch03: #11c
Homework from Wednesday Feb 13th
4AMeet 22
Online: Meet 22
5Bch4: 81ab, 82a-d, 87a-f, 88b, 97a-h, 92ac, 100, 101, 105abc, 108a-h, 110
Online: ch4: 81ab, 82a-d, 87a-f, 88b, 97a-h, 92ac, 100, 101, 105abc, 108a-h, 110
6HOnline: Ch03: #154g-i, 157, 158, 159d-f, 160bdfh, 166-169, 142, 144, Bonus: #134
7/8ACh. 6: #1fghij, 2efgh, 3efgh, 4bdf, 5cd, 6b, 7cd, 8cd, 9bd, 10bdf, 11bd, 12ac, 13b, 15, 20, 21, 22.
Online: Ch. 6: #1fghij, 2efgh, 3efgh, 4bdf, 5cd, 6b, 7cd, 8cd, 9bd, 10bdf, 11bd, 12ac, 13b, 15, 20, 21, 22
8/9BOnline: Ch05: #48, 55, 58c-f, 80, 83, 87cd, 89ab, 91, 96c-f, 94
8Bch5: 11a-f, 15, 16, 20ab, 35d-h, 48abc, 49e-i, 50a-d, 53ac, 56ab, 57ab Bonus:52, 54ab
Online: ch5: 11a-f, 15, 16, 20ab, 35d-h, 48abc, 49e-i, 50a-d, 53ac, 56ab, 57ab Bonus:52, 54ab
9/10BCh. 5: #60eg, 64ab, 65ghno, 67, 71, 72, 73.
Online: Ch. 5: #60eg, 64ab, 65ghno, 67, 71, 72, 73.
Homework from Tuesday Feb 12th
4FMeet 22
Online: Meet 22
6/7FCh. 3: #188, 198, 200, 210, 215, 218, 225, 231, 232, 237, 239. Bonus: #222.
Online: Ch. 3: #188, 198, 200, 210, 215, 218, 225, 231, 232, 237, 239. Bonus: #222.
6/7GCh3: 75, 188, 191, 198, 210, 211c, 213, 215, 216, 217, 218, 225, 229, 231, 232, 237, 239, Bonus: 251
Online: Ch3: 75, 188, 191, 198, 210, 211c, 213, 215, 216, 217, 218, 225, 229, 231, 232, 237, 239, Bonus: 251
6ACh. 3: #95, 96, 104, 106, 133, 183, 185, 186, 193, 194, 195. Bonus: #189
Online: Ch. 3: #95, 96, 104, 106, 133, 183, 185, 186, 193, 194, 195. Bonus: #189
8HOnline: Ch01: #22, 10, 25, 38, 71cd, 78ab, 87cd, 94a-d, 102ef, 119, 147bd
Geo 8BCh06: # 84bc, 85, 86, 89, 90.
Online: Ch06: # 84bc, 85, 86, 89, 90.
Geo7CCh06# 24, 28, 29, 32, 33.
Online: Ch06# 24, 28, 29, 32, 33.
Trigs 9ACh03: # 58, 59, 60, 61, 63.
Online: Ch03: # 58, 59, 60, 61, 63.
Homework from Monday Feb 11th
4EMeet 23
Online: Meet 23
5FCh.4:#125,127abc,128,132,136ef,13, 133,139fg,143,144
Online: Ch.4:#125,127abc,128,132,136ef,13, 133,139fg,143,144
5GCh 4: 121abcdefgh, 123, 124, 125, 126, 127, 114abcd
Online: Ch 4: 121abcdefgh, 123, 124, 125, 126, 127, 114abcd
5KCh. 4: #125, 128, 131, 132, 133, 134, 136abdefgh, 137abefgh, 139, 140, 161, 143, 144, 145.
Online: Ch. 4: #125, 128, 131, 132, 133, 134, 136abdefgh, 137abefgh, 139, 140, 161, 143, 144, 145.
6/7ICh3: 238abcd, 243, 244, 245, 246, 247abc, 248, 249, 250
Online: Ch3: 238abcd, 243, 244, 245, 246, 247abc, 248, 249, 250
6CCh3: 133abcd, 134ab, 136abcde, 137, 138, 139, 140, 118
Online: Ch3: 133abcd, 134ab, 136abcde, 137, 138, 139, 140, 118
7/8ECh6: 48acd, 72cde, 70bde, 71ab, 73ab, 74cd, 78ab, 59abcd, 69, 80abcde, 85, 86
Online: Ch6: 48acd, 72cde, 70bde, 71ab, 73ab, 74cd, 78ab, 59abcd, 69, 80abcde, 85, 86
8/9FCh5:105ac,107ab,109cd,111cd,117ab,118,119,122b,123a,125b,26.Ch4:169,171,173.
Online: Ch5:105ac,107ab,109cd,111cd,117ab,118,119,122b,123a,125b,26.Ch4:169,171,173.
Geo 6ACh. 5: #18, 26, 28, 38.
Online: Ch. 5: #18, 26, 28, 38.
Homework from Sunday Feb 10th
10ACh 09: # 63, 64, 71, 72, 73, 74. Ch 03: # 15abc, 25ab, 33, 34, 45, 46, 54abc, 56ab, 61ab, 63abc.
Online: Ch 09: # 63, 64, 71, 72, 73, 74. Ch 03: # 15ab, 25ab, 33, 34, 45, 46, 54ab, 56ab, 61ab, 63ab.
4GMeet 22
Online: Meet 22
4IMeet 22
Online: Meet 22
5IOnline: Ch 4: 78, 82, 87, 88, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101,
5JOnline: Ch 4: 76, 81, 82, 83, 89, 92, 94, 97, 99, 10, 102, 103, 106, 110, 113, 115, 116
6/7HOnline: Ch 3: 187, 199, 200, 203, 208, 214, 226, 227, 240, 244, 245, 219, 228
6JCh3: 84, 85, 88, 89, 103, 105
Online: Ch3: 84, 85, 88, 89, 103, 105
7/8Dch6: 1e-h, 2e-h, 3, 4a-f, 8ab, 10a-f, 17, 20, 22a-f,
Online: ch6: 1e-h, 2e-h, 3, 4a-f, 8ab, 10a-f, 17, 20, 22a-f,
7BCh 04: # 131ab, 132abc, 138ab, 140, 141, 142ab, 148b, 127abcd, 157.
Online: Ch 04: # 131ab, 132abc, 138ab, 140, 141, 142ab, 148b, 127abcd, 157.
8ECh. 5: #35defgh, 46de, 48, 49efghi, 50, 52, 53, 58ef, 59gh. Bonus: #54.
Online: Ch. 5: #35defgh, 46de, 48, 49efghi, 50, 52, 53, 58ef, 59gh. Bonus: #54.
9CCh 06: # 24fghi, 25ghi, 27ghi, 28b, 29b, 30def, 31bc, 35, 36.
Online: Ch 06: # 24fghi, 25ghi, 27ghi, 28b, 29b, 30def, 31bc, 35, 36.
Geo 6DCh. 5: #18, 26, 28, 38.
Online: Ch. 5: #18, 26, 28, 38.
Geo IBch9: 9ace, 10, 11ab, 13a, 14
Online: ch9: 9ace, 10, 11ab, 13a, 14
Geo IIACh. 10: #50, 52, 55, 59, 61.
Online: Ch. 10: #50, 52, 55, 59, 61
Geo IIBCh10: 50, 56, 57, 59
Online: Ch10: 50, 56, 57, 59
Homework from Saturday Feb 9th
4BMeet 22
Online: Meet 22: #1,2,3,4,5,6,7,8
4DMeet 22
Online: Meet 22
4HMeet 22
Online: Meet 22
5AOnline: Ch04: #, 48, 49, 52, 56, 59, 60, 63, 73(c), 75(b)
5CCh. 4: #62,67,72,75,76,80,81,87,91
Online: Ch. 4: #62,67,72,75,76,80,81,87,91
6/7BOnline: Ch 3: 187, 199, 200, 203, 208, 214, 226, 227, 240, 244, 245, 219, 228
6Ech3:4a-e, 42, 76ab, 77ab,104a-f, 142ab,157, 158, 159c-f, 160even, 167-169
Online: ch3:4a-e, 42, 76ab, 77ab,104a-f, 142ab,157, 158, 159c-f, 160even, 167-169
7CCh 04: #131ab, 132abc, 133, 134, 135, 136abc, 137, 138ab, 139, 140, 141, 142ab, 143, 144, 145, 146ab, 147ab, 148ab, 149, 150abcd, 151ab, 152
Online: Ch 04: #131ab, 132abc, 133, 134, 135, 136abc, 137, 138ab, 139, 140, 141, 142ab, 143, 144, 145, 146ab, 147ab, 148ab, 149, 150abcd, 151ab, 152
7FOnline: Ch05: 8cdf, 17bdf, 18ab, 23def, 25c, 27bcdfg, 28ad, 29de, 30abc, 36abcd, 38ab, 42cef, 43acf, 31c
8Cch6:4ade, 6a, 18a, 20a, 21, 23a, 24a, 25a Bonus:18bc
Online: ch6:4ade, 6a, 18a, 20a, 21, 23a, 24a, 25a Bonus:18bc
8DCh 05: #11a-f, 35a-h, 49a-i, 50a-d, 52, 53a-c, 59a-h , 62
Online: Ch 05: #11a-f, 35a-h, 49a-i, 50a-d, 52, 53a-c, 59a-h , 62
9HSAT 202-203 #1-15
Online: Ch04: #3f-h, 33, 81bc, 66, 114, Ch05: #18jk, 71cg, 70, 39cd, 23bc
Geo 6BCh 5: 27, 28, Ch 6: 4 cdefgh, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Online: Ch 5: 27, 28, Ch 6: 4 cdefgh, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Geo 6COnline: Ch 5: 27, 28, Ch 6: 4cdefgh, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Geo 8Dch6:84ac, 85, 90, 95, 96 Bonus:109
Online: ch6:84ac, 85, 90, 95, 96 Bonus:109
Geo7ACh 07: # 63, 66, 52, 53, 54
Online: Ch 07: # 63, 66, 52, 53, 54
Homework from Friday Feb 8th
4CMeet 21
Online: Meet 21
5ECh3: 28ghijk, 29d, 69bce, 70abc
Online: Ch3: 28ghijk, 29d, 69abce, 70abc
6/7ACh3: 171, 176, 177, 178, 179; Practice Test: 9; Ch3: 185, 192, 194, 195, 201, Bonus: 183
Online: Ch3: 171, 176, 177, 178, 179; Practice Test: 9; Ch3: 185, 192, 194, 195, 201, Bonus: 183
7/8BCh6: 3abcdefg, 4abcdef, 5abcd, 10abcdef, 16abcd, 22abc, 34a
Online: Ch6: 3abcdefg, 4abcdef, 5abcd, 10abcdef, 16abcd, 22abc, 34a
7ACh4: # 131ab, 132ac, 133, 134, 135, 136bc, 138ab, 139, 140, 141, 142ab, 143, 145, 146ab, 147ab, 148ab, 149
Online: Ch4: # 131ab, 132ac, 133, 134, 135, 136bc, 138ab, 139, 140, 141, 142ab, 143, 145, 146ab, 147ab, 148ab, 149
7HOnline: Ch04: #192, 193, 194cd, 276, 299bcgh, 302d-f, 319n-r, 342, 347d-f, 272cd, Bonus: 271
8/9CCh5: #17a, 18g, 19e, 19f, 21b, 22c, 23d, 24a, 26a, 26e, 27b, 28a, 29b, 30b, 31a, 32a, 33d, 34c, 35a, 36c, 36g, 37d, 38b, 38f, 39e, 40b, 41a, 42c, 43a, 43b
Online: Ch5: #17a, 18g, 19e, 19f, 21b, 22c, 23d, 24a, 26a, 26e, 27b, 28a, 29b, 30b, 31a, 32a, 33d, 34c, 35a, 36c, 36g, 37d, 38b, 38f, 39e, 40b, 41a, 42c, 43a, 43b
9BCh. 5: #38def, 39efgh, 46, 47, 50, 56, 61, 65, 71a-f, 88
Online: Ch. 5: #38def, 39efgh, 46, 47, 50, 56, 61, 65, 71a-f, 88
Geo 8COnline: Ch06: #79b, 81fe, 77ec, 82a
Geo7BCh. 7: #3, 8, 9, 10, 11
Online: Ch. 7: #3, 8, 9, 10, 11
Homework from Thursday Feb 7th
5DCh 4: 100, 107abcdefgh, 108abcdefgh, 109abc, 113abc, 115abcdef
Online: Ch 4: 100, 107abcdefgh, 108abcdefgh, 109abc, 113abc, 115abcdef
5HCh 3: 79ab, 80, 81, 82, 83, 84, 85abcd
Online: Ch 3: 79ab, 80, 81, 82, 83, 84, 85abcd
6/7DCh3:188,198,210,211c,215bd,225,229,232,231,237,239b,218.
Online: Ch3:188,198,210,211c,215bd,225,229,232,231,237,239b,218.
7DCh4:131ab,132ab,133,134,138ab,139,140,141,142ab,148b,127.Bonus:157.
Online: Ch4:131ab,132ab,133,134,138ab,139,140,141,142ab,148b,127.Bonus:157.
8/9Ach5:79abdf, 80cd, 81cd, 82ef, 83a-d, 86bc, 89bd, 90b, 92a, 95bd, 96ab, 97e-h, 98b,101a Bonus:99b, 100
Online: ch5:79abdf, 80cd, 81cd, 82ef, 83a-d, 86bc, 89bd, 90b, 92a, 95bd, 96ab, 97e-h, 98b,101a Bonus:99b, 100
8AOnline: Ch05: 11a-f, 35a-h, 48abc, 49e-i, 50bc, 53c, 54ab
Geo 8Ach6: 84ac, 86, 87, 90, 95, 96 Bonus:99
Online: ch6: 84ac, 86, 87, 90, 95, 96 Bonus:99
Geo IAOnline: Ch09: #5a, 7b, 6b, 8ab
Homework from Wednesday Feb 6th
4AMeet 21
Online: Meet 21
5Bch4:50a-e, 53, 56, 62, 72, 39, 43a, 45a, 48a, 68, 69 Bonus:59, 60, 68
Online: ch4:50a-e, 53, 56, 62, 72, 39, 43a, 45a, 48a, 68, 69 Bonus:59, 60, 68
6HOnline: Ch03: #153, 154k-h, 155, 156, 160aceg, 161-165
7/8ACh. 5: #110bdf, 111bcd, 115ab, 116, 123cd, 124, 130bdf, 132bef, 133c. Bonus: #139.
Online: Ch. 5: #110bdf, 111bcd, 115ab, 116, 123cd, 124, 130bdf, 132bef, 133c. Bonus: #139.
8/9BOnline: Ch05: #18d-g, 23acf, 27acg, 32, 34c-f, 39bdf, 46, 42
8Bch5:24, 28a-f, 31, 38, 41ac, 44, 45
Online: ch5:24, 28a-f, 31, 38, 41ac, 44, 45
9/10BCh. 5: #58, 62, 69, 74cd, 75c, 76c, 78. Bonus: #82.
Online: Ch. 5: #58, 62, 69, 74cd, 75c, 76c, 78. Bonus: #82.
Homework from Tuesday Feb 5th
4FMeet 21
Online: Meet 21
6/7FCh. 3: #177, 178, 179; Practice Test: 9; Ch. 3: #185, 192bc, 193, 194, 195, 201, Bonus: #183.
Online: Ch3: 177, 178, 179; Practice Test: 9; Ch3: 185, 192bc, 193, 194, 195, 201, Bonus: 183
6/7GCh3: 171, 176, 177, 178, 179; Practice Test: 9; Ch3: 185, 192, 194, 195, 201, Bonus: 183
Online: Ch3: 171, 176, 177, 178, 179; Practice Test: 9; Ch3: 185, 192, 194, 195, 201, Bonus: 183
6ACh. 3: #84, 85, 88, 89, 97, 102, 103, 105, 134.
Online: Ch. 3: #84, 85, 88, 89, 97, 102, 103, 105, 134.
8HCh06: #1bdefgh, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24ab, 25ab.
Online: Ch06: #1bdefgh, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24ab, 25ab.
Geo 8BOnline: Ch06: #77f-h, 78a, 79a
Geo7COnline: Ch07: #15, 17, 18, 19, 21
Trigs 9AOnline: Ch03: #47, 48, 49, 43, 32
Homework from Monday Feb 4th
4EMeet 22
Online: Meet 22
5FCh.4:#73b,82bd, 87ef, 88bd, 97gh, 98a, 100, 101, 116c, 117bd
Online: Ch.4:#73b,82bd, 87ef, 88bd, 97gh, 98a, 100, 101, 116c, 117bd
5GCh 4: 60abcdefghijkl, 68ab, 71abc, 89abc, 91 abce, 92cd
Online: Ch 4: 60abcdefghijkl, 68ab, 71abc, 89abc, 91 abce, 92cd
5KCh. 4: #81, 82, 87, 88cd, 91, 92ab, 97, 98a, 100, 101, 105, 108, 110, 116abc, 117.
Online: Ch. 4: #81, 82, 87, 88cd, 91, 92ab, 97, 98a, 100, 101, 105, 108, 110, 116abc, 117.
6/7ICh3: 188abcd, 198, 210, 211c, 215bd, 225, 229, 232, 231, 237, 239ab
Online: Ch3: 188abcd, 198, 210, 211c, 215bd, 225, 229, 232, 231, 237, 239ab
6CCh 3: 90, 91, 92, 100abcdef, 101, 102, 103, 104
Online: Ch 3: 90, 91, 92, 100abcdef, 101, 102, 103, 104
7/8ECh6: 9bcd, 23ef, 26abcdef, 29cd, 31ab, 34bcd, 35b, 36, 43b
Online: Ch6: 9bcd, 23ef, 26abcdef, 29cd, 31ab, 34bcd, 35b, 36, 43b
8/9FCh5:80,83,87,89ab,91ab,92ab,93,94,96,90ab.Ch4:159,161,165.
Online: Ch5:80,83,87,89ab,91ab,92ab,93,94,96,90ab.Ch4:159,161,165.
Geo 6ACh. 5: #25, 33, 34
Online: Ch. 5: #25, 33, 34
Homework from Sunday Feb 3rd
10ACh 09: # 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 57.
Online: Ch 09: # 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 57.
4GMeet 21
Online: Meet 21
4IMeet 21
Online: Meet 21
5ICh 4: 48, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 71
Online: Ch 4: 48, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 71
5JCh 4: 53, 56, 62, 39, 43, 45, 48, 67, 68, 70, 72, 73
Online: Ch 4: 53, 56, 62, 39, 43, 45, 48, 67, 68, 70, 72, 73
6/7HCh 3: 188, 198, 210, 211, 215, 218, 225, 229, 231, 232, 237, 238, 239
Online: Ch 3: 188, 198, 210, 211, 215, 218, 225, 229, 231, 232, 237, 238, 239
6JCh3: 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Online: Ch3: 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80
7/8Dch5: 110bdf, 11bcd, 115ab, 116abcd, 123abcd, 125, 130bd, 132bef, 133c, 134
Online: ch5: 110bdf, 11bcd, 115ab, 116abcd, 123abcd, 125, 130bd, 132bef, 133c, 134
7BCh 04: # 89ab, 91ab, 93ab, 94abc, 95ab, 153abc, 124abc.
Online: Ch 04: # 89ab, 91ab, 93ab, 94abc, 95ab, 153abc, 124abc.
8ECh. 5: #24, 28, 31, 38, 41, 44. 45. Chapter 4 test: #1-11.
Online: Ch. 5: #24, 28, 31, 38, 41, 44. 45. Test4: #1-10. Bonus: Test4: #11.
9CCh 06: # 8, 9, 10, 11gh, 12ef, 13efgh, 14hijklmno.
Online: Ch 06: # 8, 9, 10, 11gh, 12ef, 13efgh, 14hijklmno.
Geo 6DCh. 5: #25, 33, 34
Online: Ch. 5: #25, 33, 34
Geo IBch9: 2bd, 5ab, 6a, 7b, 2ij, 16 Bonus: 7a
Online: ch9: 2bd, 5ab, 6a, 7b, 2ij, 16 Bonus: 7a
Geo IIACh. 10: #40, 43, 47
Online: Ch. 10: #40, 43, 47
Geo IIBCh10:45, 46, 47
Online: Ch10:45, 46, 47
Homework from Saturday Feb 2nd
4BMeet 21
Online: Meet 21: #2, 3, 6, 8, 9
4DMeet 21
Online: Meet 21
4HMeet 21
Online: Meet 21
5AOnline: Ch04: #8,11,13(a,b),20,21,34,37, 38,40,42,44,46
5CCh. 4: #22,27,41,43,49,51,52,53
Online: Ch. 4: #22,27,41,43,49,51,52,53
6/7BCh 3: 188, 198, 210, 211, 215, 218, 225, 229, 231, 232, 237, 238, 239
Online: Ch 3: 188, 198, 210, 211, 215, 218, 225, 229, 231, 232, 237, 238, 239
6Ech3:153, 154even, 155, 155, 156,160aceg, 161 - 166, 147, 149
Online: ch3:153, 154even, 155, 156,160aceg, 161 - 166, 147, 149
7CCh 04: # 89ab, 91ab, 93ab, 94abc, 95ab, 20, 21, 22, 153abc, 124a-f, 105ab, 106ab, 107ab, 120, 100ab
Online: Ch 04: # 89ab, 91ab, 93ab, 94abc, 95ab, 20, 21, 22, 153abc, 124a-f, 105ab, 106ab, 107ab, 120, 100ab
7FOnline: Ch04: 192, 193ab, 194a-d, 270, 271, 272a-d, 273a-d, 276. 342, 344a-e, 299, 302ace, 319hkm
8Cch5: 4bd, 5ab, 6ab, 10abc, 11b, 15, 18abc, 22a, 23ag, 24, 25ad, 57def, 67, 69f, 65a Bonus:76,77
Online: ch5: 4bd, 5ab, 6ab, 10abc, 11b, 15, 18abc, 22a, 23ag, 24, 25ad, 57def, 67, 69f, 65a Bonus:76,77
8DCh 05: #24abcd, 28a-f, 31abcd, 38abcd, 41abcd, 44ab, 45ab
Online: Ch 05: #24abcd, 28a-f, 31abcd, 38abcd, 41abcd, 44ab, 45ab
9HOnline: Ch05: #49, 51, 55, 58c, 61, 63, 66, 71d-f, 72cd, 69
Geo 6BOnline: Ch 5: 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34
Geo 6COnline: Ch 5: 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34
Geo 8Dch6: 77acde, 78a, 79a, 80a, 81bc Bonus: 82a
Online: ch6: 77acde, 78a, 79a, 80a, 81bc Bonus: 82a
Geo7ACh 07: #57, 59, 60, 61
Online: Ch 07: #57, 59, 60, 61
Homework from Friday Feb 1st
4CMeet 20
Online: Meet 20
5ECh3: 55abcdefghijklmno, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69a, 70a, 71b
Online: Ch3:55abcdefghijklmno, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69a,70a, 71b
6/7ACh3: 130, 134, 140, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 156, 158, 205, Bonus: 165
Online: Ch3: 130, 134, 140, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 156, 158, 205, Bonus: 165
7/8BCh5: 110bdf, 111bcd, 115a, 116ab, 123ab, 124, 130d
Online: Ch5: 110bdf, 111bcd, 115a, 116ab, 123ab, 124, 130d
7ACh4: # 47c, 47d, 48b, 49b, 50b, 51b, 52c, 60, 62b, 63, 66a, 66b, 76a, 76b, 76d, 76f, 80b, 80c, 80d, 80e, 81, 82a, 82b, 83, 84
Online: Ch4: # 47c, 47d, 48b, 49b, 50b, 51b, 52c, 60, 62b, 63, 66a, 66b, 76a, 76b, 76d, 76f, 80b, 80c, 80d, 80e, 81, 82a, 82b, 83, 84
7HOnline: Ch04: #16cd, 37cd, 89b, 134, 142bcd, 196, 203, 262, 282c-f, 283c-f, Bonus: #307
8/9CCh5: #3b, 3d, 4b, 7a, 7d, 8b, 8d, 8e, 8f, 9c, 9e, 9f, 10a, 10b, 11b, 11d, 12a, 12d, 14b, 14d, 14f, 14h, 15b, 15d, 15f, 16a, 16b, 16c
Online: Ch5: #3b, 3d, 4b, 7a, 7d, 8b, 8d, 8e, 8f, 9c, 9e, 9f, 10a, 10b, 11b, 11d, 12a, 12d, 14b, 14d, 14f, 14h, 15b, 15d, 15f, 16a, 16b, 16c
9BCh. 5: #79, 80, 81, 82, 86, 87, 89
Online: Ch. 5: #79, 80, 81, 82, 86, 87, 89
Geo 8COnline: Ch06: #77f-h, 78a, 79a
Geo7BCh. 6: #26, 27, 28.
Online: Ch. 6: #26, 27, 28.
Homework from Thursday Jan 31st
5DCh 4: 8abc, 9abc, 22abcdefgh, 53abcdefgh
Online: Ch 4: 8abc, 9abc, 22abcdefgh, 53abcdefgh
5HCh 3: 69abcdef, 70abc, 71ab
Online: Ch 3: 69abcdef, 70abc, 71ab
6/7DCh3:177,178,179,185,192bc,193,194,195,201.
Online: Ch3:177,178,179,185,192bc,193,194,195,201.
7DCh4:89ab,93ab,94abc,95ab,20,21,22,153abc,124.Bonus:6ab.
Online: Ch4:89ab,93ab,94abc,95ab,20,21,22,153abc,124.Bonus:6ab.
8/9ACh 05: #18, 23acf, 27acg, 32, 34, 39bdf, 42abc, 46, 48, 55, 59ef.
Online: Ch 05: #18, 23acf, 27acg, 32, 34, 39bdf, 42abc, 46, 48, 55, 59ef.
8AOnline: Ch05: 24abcd, 28a-h, 31a-d, 38a-d, 41a-d, 44ab, 4ab
Geo 8AOnline: Ch06: #79b, 81ef, 74, 73
Geo IAOnline: Ch09: #4b, Ch05: #23b, Ch07: #20, Ch03: #17a, Ch02: #18
Homework from Wednesday Jan 30th
4AMeet 20
Online: Meet 20
5BOnline: Ch4: 2abc, 7abc, 8abc,13abc, 17abc, 20a-f, 21a-h, 23ab, 33abc, 35, 36, 38abc, 44ab
6HOnline: Ch03: #118c-f, 119a-d, 120d-h, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133
7/8ACh. 5: #92ab, 93ef, 96cef, 98ab, 99bc, 100, 101, 102ab, 103, 107. Bonus: #108.
Online: Ch. 5: #92ab, 93ef, 96cef, 98ab, 99bc, 100, 101, 102ab, 103, 107. Bonus: #108.
8/9BOnline: Ch05: #3abcd, 5ab, 9c-f, 10abc, 12, 14e-h, 15c-f, 16abc, Ch04: #147, 149, 151
8BOnline: Ch04: 39, 47ef, 51abd, 54ab, 58a, 62cdeh, 69ef, 71cf
9/10BCh. 5: #1bcefi, 2begkl, 3abi, 4, 10.
Online: Ch. 5: #1bcefi, 2begkl, 3abi, 4, 10.
Homework from Tuesday Jan 29th
4FMeet 20
Online: Meet 20
6/7FCh. 3: #113, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 156, 158. Bonus: #106, 107.
Online: Ch. 3: #113, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 156, 158. Bonus: #106, 107.
6/7GCh3: 130, 134, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 156, 158, 205, Bonus: 165
Online: Ch3: 130, 134, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 156, 158, 205, Bonus: 165
6ACh. 3: #70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bonus: #74.
Online: Ch. 3: #70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bonus: #74.
8HOnline: Ch05: #6ab, 14ab, 15, 19abcd, 24, 25c-d, 26c-d, 30, 44
Geo 8BCh06: # 64, 65, 66, 68a, 71, 72.
Online: Ch06: # 64, 65, 66, 68a, 71, 72.
Geo7CCh07: # 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
Online: Ch07: # 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
Trigs 9ACh03: # 27, 34, 35, 36, 42.
Online: Ch03: # 27, 34, 35, 36, 42.
Homework from Monday Jan 28th
4EMeet 21
Online: Meet 21
5FCh.4: # 68, 69,70, 48a, 45a, 43b,39b, 56,55ce,59,60
Online: Ch.4: # 68, 69,70, 48a, 45a, 43b,39b, 56,55ce,59,60
5GCh 4: 8abc, 10abcdef, 13abcdef, 19abcdefgh, 21ab, 22abcd, 32ab
Online: Ch 4: 8abc, 10abcdef, 13abcdef, 19abcdefgh, 21ab, 22abcd, 32ab
5KCh. 4: #53, 56, 59, 60, 62, 39, 43, 45, 48, 67, 68, 69, 70, 72, 73.
Online: Ch. 4: #53, 56, 59, 60, 62, 39, 43, 45, 48, 67, 68, 69, 70, 72, 73.
6/7ICh3: 178, 179, 192,bc, 193, 194, 195, 201
Online: Ch3: 178, 179, 192,bc, 193, 194, 195, 201
6CCh 3: 69, 73abcd, 74abc, 75abc, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Online: Ch 3: 69, 73abcd, 74abc, 75abc, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
7/8ECh6: 3abcdefg, 4abcdef, 5abcd, 10abcdef, 16abcd, 22abc, 34a
Online: Ch6: 3abcdefg, 4abcdef, 5abcd, 10abcdef, 16abcd, 22abc, 34a
8/9FCh4:153,155,157.Ch5:18,23acf,27acg,32,34,39,46,48,55.Bonus:59ef,43.
Online: Ch4:153,155,157.Ch5:18,23acf,27acg,32,34,39,46,48,55.Bonus:59ef,43.
Geo 6ACh. 5: #19, 21, 22, 31, 32
Online: Ch. 5: #19, 21, 22, 31, 32
Homework from Sunday Jan 27th
10ACh09: # 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42.
Online: Ch09: # 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42.
4GMeet 20
Online: Meet 20
4IMeet 20
Online: Meet 20
5IOnline: Ch4: 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 33, 34, 35, 36, 38
5JOnline: Ch 4: 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 33, 34, 35, 36, 38
6/7HCh 3: 172, 173, 176, 178, 179, 184, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Online: Ch 3: 172, 173, 176, 178, 179, 184, 192, 193, 194, 195, 196, 197
6JCh3: 40abcd, 43cd, 44ab, 46ab, 49abc, 54abcd, 60, 1, 63
Online: Ch3: 40abcd, 43cd, 44ab, 46ab, 49abc, 54abcd, 60, 1, 63
7/8Dch5: 92ab, 93ef, 96cef, 98ab, 100ab, 101ab, 102ab, 103c, 107ab, 108abc, 99bc
Online: ch5: 92ab, 93ef, 96cef, 98ab, 100ab, 101ab, 102ab, 103c, 107ab, 108abc, 99bc
7BCh 04: # 28abcd, 29ab, 54, 55ab, 285, 58, 286, 287, 61, 62ab, 63, 67, 83, 84, 85, 86.
Online: Ch 04: # 28abcd, 29ab, 54, 55ab, 285, 58, 286, 287, 61, 62ab, 63, 67, 83, 84, 85, 86.
8ECh. 5: #3cd, 4, 8cd, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Bonus: #16.
Online: Ch. 5: #3cd, 4, 8cd, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Bonus: #16.
9CCh05: # 3, 6, 9, 12c, 17abcd, 18abcd, 19abcd, 21abc, 23abc, 24.
Online: Ch05: # 3, 6, 9, 12c, 17abcd, 18abcd, 19abcd, 21abc, 23abc, 24.
Geo 6DCh. 5: #19, 21, 22, 31, 32
Online: Ch. 5: #19, 21, 22, 31, 32
Geo IBch8: 11bd, 15, 12b
Online: ch8: 11bd, 15, 12b, 13a
Geo IIACh. 10: #36, 38, 39
Online: Ch. 10: #36, 38, 39
Geo IIBCh9: 19, 20, 21, ch10: 41
Online: Ch9: 19, 20, 21, ch10: 41
Homework from Saturday Jan 26th
4BMeet 20
Online: Meet 20: #2,5
4DMeet 20
Online: Meet 20:#1, 2, 3ae, 4, 5 Bonus: #3bcd
4HMeet 20
Online: Meet 20
5AOnline: Ch03: #145, 146, 150, 153, 154, 155, 156, 158
5CCh. 4: #3g,3h,3i,8,11,13,19,33,25,38,44
Online: Ch. 4: #3g,3h,3i,8,11,13,19,33,25,38,44
6/7BOnline: Ch 3: 172, 173, 176, 177, 178, 179, 184, 192, 193, 194, 195, 196, 197
6Ech3:118, 119, 120even, 121,110, 122, 124-126, 130, 132, 134 Bonus:113
Online: ch3:118, 119, 120even, 121,110, 122, 124-126, 130, 132, 134 Bonus:113
7CCh 04: #28a-d, 29ab, 54, 55ab, 61, 62ab, 63, 64ab, 66ab, 67, 285, 286, 287
Online: Ch 04: #28a-d, 29ab, 54, 55ab, 61, 62ab, 63, 64ab, 66ab, 67, 285, 286, 287
7FOnline: Ch04: 16abcd, 37abcd, 89ab, 307, 196ab, 203abc, 170ceg, 228, 229, 283bcef, 319abc
8Cch3:118, 119, 120even, 121,110, 122, 124-126, 130, 132, 134 Bonus:113
Online: ch3:118, 119, 120even, 121,110, 122, 124-126, 130, 132, 134 Bonus:113
8DCh 05: #4a-d, 8cd, 10a-f, 12, 13, 14, 15, 17ab, 18 Bonus: 16
Online: Ch 05: #4a-d, 8cd, 10a-f, 12, 13, 14, 15, 17ab, 18 Bonus: 16
9HOnline: Ch05: #36, 38cd, 39eg, 41, 43, 45, 52, 73a, 74a
Geo 6BOnline: Ch 3: 38, 39, 41, 45
Geo 6COnline: Ch 3: 38, 39, 41, 45, Ch 4: 13
Geo 8Dch6:84ac, 87, 96, 93, Bonus:99
Online: ch6:84ac, 87, 93, 96, Bonus: 99
Geo7ACh 07: # 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51
Online: Ch 07: # 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51
Homework from Friday Jan 25th
4CMeet 19
Online: Meet 19
5ECh3: 9op, 13abcdef, 28mn, 36, 37, 38, 41, 42, 85abc
Online: Ch3: 9op, 13abcdef, 28mn, 36, 37, 38, 41, 42, 85abc
6/7ACh2: 161, 188, 203, 205, Ch3: 17, 18, 89, 90, 93, 100, 102, 128, 129, 154, 160, 161, Bonus 164
Online: Ch2: 161, 188, 203, 205, Ch3: 17, 18, 89, 90, 93, 100, 102, 128, 129, 154, 160, 161, Bonus 164
7/8BCh5: 84abcd, 77bd, 88, 120ab, 129ac, 93df, 96abc, 102bd
Online: Ch5: 84abcd, 77bd, 88, 120ab, 129ac, 93df, 96abc, 102bd
7ACh4: #32ab, 33ac, 34ab, 35bf, 36ab, 37ab, 38bde, 39b, 40cd, 41ab, 42, 43, 46
Online: Ch4: #32ab, 33ac, 34ab, 35bf, 36ab, 37ab, 38bde, 39b, 40cd, 41ab, 42, 43, 46
7HOnline: Ch04: #213ef, 215c-f, 217, 219b, 220b, 221cd, 226, 228, 230b, 232b, Bonus: #234
8/9CCh4: #126, 131, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 151, 159, 161, 164, 169, 173
Online: Ch4: #126, 131, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 151, 159, 161, 164, 169, 173
9BCh. 2: #13bd, 18.
Geo 8COnline: Ch06: #65, 61, 54a, 51, 49
Geo7BCh. 4: #7c, 22a, 27b.
Homework from Thursday Jan 24th
5DCh 3: 65, 66, 94, 98, 125c, 126d
5HCh 1: 88, 89, 90, 137, 139, 142, 143, 144, 162a, 207
6/7DCh3:113,142,143,145,149,150,151ab,156,158,106,107.
Online: Ch3:113,142,143,145,149,150,151ab,156,158,106,107.
7DCh4:28,29,54,55ab,285,58,286,287,61,67,81,86.Bonus:Ch4:56ab,65.
Online: Ch4:28,29,54,55ab,285,58,286,287,61,67,81,86.Bonus:Ch4:56ab,65.
8/9ACh 05: # 3abcd, 5ab, 9abcdef, 10abc, 12abcd, 14abcdefgh, 15abcdef, 16abc.
Online: Ch 05: # 3abcd, 5ab, 9abcdef, 10abc, 12abcd, 14abcdefgh, 15abcdef, 16abc.
8AOnline: Ch05: 3cd, 4abcd, 8cd, 10abcdef, 12, 13, 14, 15, 17ab, 18, 16
Geo 8ACh 06: # 77aceg, 78a, 79a, 80a, 81b, 82a.
Online: Ch 06: # 77aceg, 78a, 79a, 80a, 81b, 82a.
Geo IAOnline: Ch05: #8b, 23a, Ch02: #5a, Ch03: #7a, Ch08: #16
Go to top