Homework

Homework from Thursday Dec 14th
4_1BMeet 15
Online: Meet 15
5_1BCh03:#3h,8cd,12,13ab,24,29e,30
6_2BCh. 2: # 148; 149; 150; 156; 157; 158; 159; 165; 169
Geo 6_2BCh04:#21abc,23,26,30,31
Homework from Wednesday Dec 13th
4_2AMeet 15
Online: Meet 15
5_3BCh02: #102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 86, 88, 90, 19, 15, 67, 21, 49 Bonus: 130
Online: Ch02: #102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 86, 88, 90, 19, 15, 67, 21, 49 Bonus: 130
Homework from Saturday Dec 9th
4_1AMeet 14
Online: Meet 14
4_3AMeet 14
Online: Meet 14
5_1AOnline: Ch2:289e-f,315, 317, 319,323a-c
5_3ACh02: #248, 250, 253, 259d, 260, 263, 266, 269e-g, 274, 278ef, 279gh, 280c, 282ae Bonus: 361
Online: Ch02: #248, 250, 253, 259d, 260, 263, 266, 269e-g, 274, 278ef, 279gh, 280c, 282ae Bonus: 361
6_1ACh01: #115, 158 Ch02: #131, 137-140, 142, 147e-f, 148ef, 151, 152, 179ab Bonus: #111a, 156abc
Online: Ch01: #115, 158 Ch02: #131, 137-140, 142, 147e-f, 148ef, 151, 152, 179ab Bonus: #111a, 156abc
6_2ACh02:#211,229e-i,230,231,232,234,238,
7_1AOnline: Ch04: 52, 53, 54, 58, 59, 60, 77
7_3ACh03:#86,93,55,24,
8_1ACh.3 #46(c-f), 47(a,d), 48(d-f), 50(d-f), 51(d-f), 56, 58, 63, 64
Online: Ch.3 #46(c-f), 47(a,d), 48(d-f), 50(d-f), 51(d-f), 56, 58, 63, 64
Calculus1) Perform class projects to be presented in class
Geo 6_2ACh04:#13,14a,15b,15e,16a
Online: Ch04:#14a,15b,15c,16a,16b
Geo 7_2ACh05:#11c,14b,15,17,18
Geo 8_1BCh10
Pre-KHW14
Homework from Thursday Dec 7th
4_1BMeet 14
Online: Meet 14
5_1BCh02:286ab,287ab,300,312,
6_2BCh. 2 # 124; 128; 133; 134; 138; 140. Bonus: 125; 139; 140.
Online: Ch. 2 # 124; 128; 133; 134; 138; 140. Bonus: 125; 139.
Geo 6_2BCh04:#5b,14a(statement and reason),15b,15c,16a
Online: Ch04:#5b,14a,15b,15c,16a
Homework from Wednesday Dec 6th
4_2AMeet 14
Online: Meet 14
5_3BCh02: #50, 64, 69ab, 73ae, 74df, 75ab, 79, 81, 83a-d, Bonus: 84
Online: Ch02: #50, 64, 69ab, 73ae, 74df, 75ab, 79, 81, 83a-d, Bonus: 84
Homework from Saturday Dec 2nd
4_1AMeet 13
Online: Meet 13
4_3AMeet 13
Online: Meet 13
5_1AOnline: Ch2:162,166,175a-d,177,180
5_3ACh02: #207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 222, 224, 226, 230, 231, 233, 240, 246 Bonus: #328, 332, 333
Online: Ch02: #207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 222, 224, 226, 230, 231, 233, 240, 246 Bonus: #328, 332, 333
6_1ACh02: #109, 114, 116, 118, 125a-d, 126a-d, 127, 129, 130 Bonus: #120, 122
Online: Ch02: #109, 114, 116, 118, 125a-d, 126a-d, 127, 129, 130 Bonus: #120, 122
6_2ACh02:#216-220,229a-d,233ad,238
7_1AOnline: Ch03: #72, 74, 75, 78, 80, 88, 89, 90
7_3ACh03:#85,88bdfh,90bdf,93,
8_1ACh.3 #5, 8(a,c,e), 9(a,c,e), 11, 12, 15(a,b), 16, 18, 19, 21
Online: Ch.3 #5, 8(a,c,e), 9(a,c,e), 11, 12, 15(a,b), 16, 18, 19, 21
Geo 6_2ACh04:#3ab,4b,6b,7a,10,5,
Geo 7_2ACh05:#1ab,2ab,3ab,4,7,12a,
Geo 8_1BCh.9 7,8,11,12,16
Math Team EH/W MOEMS-35
Pre-KHW 12
Homework from Thursday Nov 30th
4_1BMeet 13
Online: Meet 13
5_1BCh02:#241a,244,247abcd,251,
6_2BCh. 2 # 71; 76; 80; 82; 85; 88; 89; 92; 108, Bonus: 109; 111; 116; 117.
Online: Ch. 2 # 71; 76; 80; 82; 85; 88; 89; 92; 108, Bonus: 109; 111; 116; 117.
Geo 6_2BCh04:#3ab,4b,6b,7a,10,5,
Homework from Wednesday Nov 29th
4_2AMeet 13
Online: meet 13
5_3BCh02: #1, 4, 5, 6, 8, 11cd, 15, 16ad, 18, 21, 26, 27 Bonus: #30a, 43
Online: Ch02: #1, 4, 5, 6, 8, 11cd, 15, 16ad, 18, 21, 26, 27 Bonus: #30a, 43
Go to top