Homework

Homework from Tuesday Oct 16th
5_1 Ach1 131, 133, 134, 145, 147, 148a, 149a, 150a, 152, 157abcd, 159, 161, 164 Bonus: 135
Online: ch1 131, 133, 134, 145, 147, 148a, 149a, 150a, 152, 157abcd, 159, 161, 164 Bonus: 135
Homework from Thursday Oct 11th
6_1 ACh.2: 3c, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Online: Ch.2: 3c, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Intro to Alg/AlgIch2 59cdfh, 61bdfh, 62, 64bcfhi, 65
Online: ch2 59cdfh, 61bdfh, 62, 64bcfhi, 65
Homework from Tuesday Oct 9th
5_1 Ach1 108, 111a, 112b, 114abce, 115abcd, 116abc, 117bdfh, 118abdgh, 119bdcfg, 123, 124, 125
Online: ch1 108, 111a, 112b, 114abce, 115abcd, 116abc, 117bdfh, 118abdgh, 119bdcfg, 123, 124, 125
Homework from Thursday Oct 4th
6_1 ACh.1: 131e-l; 132cd; 133; 138; 140; 178
Online: Ch.1: 131e-l; 132cd; 133; 138; 140; 178
Intro to Alg/AlgIch2 34ab, 35a, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 57, 58
Online: ch2 34ab, 35a, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 57, 58
Homework from Tuesday Oct 2nd
5_1 Ach1 70, 71ab, 74ab, 75ab, 79, 80abcd, 81bdf, 82ab, 83abc, 85, 86fgh, 98, 99
Online: ch1 70, 71ab, 74ab, 75ab, 79, 80abcd, 81bdf, 82ab, 83abc, 85, 86fgh, 98, 99
Homework from Thursday Sep 27th
6_1 ACh.1: #93cd, 95ef, 142abe, 143f-g, finish 102.
Online: Ch.1: #93cd, 95ef, 142abe, 143f-g, 102.
Intro to Alg/AlgIch1 83, 93, 98 ch2 1, 5ac, 6ac, 8, 11ab, 12, 15, 18, 20, 21
Online: ch1 83, 93, 98 ch2 1, 5ac, 6ac, 8, 11ab, 12, 15, 18, 20, 21
Homework from Tuesday Sep 25th
5_1 Ach1 27, 28efg, 30c, 31, 35, 36, 41a, 44, 46, 50
Online: ch1 27, 28efg, 30c, 31, 35, 36, 41a, 44, 46, 50
Go to top